Moduły CTI

Moduł CTI umożliwia skonfigurowanie rejestratora do współpracy z centralą w standardzie CTI. Możliwa jest integracja z centralami serii HiPath firmy SIEMENS (CAP), centralami Alcatel (DR-Link) oraz z systemem AVAYA (AES, ASAI) mającymi możliwość komunikacji w standardzie CSTA.

Poniżej zostanie przedstawiony opis integracji z centralami serii HiPath firmy SIEMENS.

Możliwe są dwa rodzaje integracji systemu nagrywania rozmów TRX z centralami SIEMENS: pasywna i aktywna. Podstawowym kryterium wyboru rodzaju integracji jest stopień wykorzystania dostępnej liczby kanałów (jaka część ogólnej liczby kanałów jest wykorzystywana jednocześnie podczas maksymalnego wykorzystania zasobów systemu).

 

Integracja pasywna
Metoda pasywna jest bardzo podobna do standardowego sposobu nagrywania rozmów przez system rejestrowania rozmów TRX. Różnica polega na tym, że informacje sterujące nagrywaniem na poszczególnych kanałach są uzyskiwane nie z nagrywanych linii, a bezpośrednio z centrali przy pomocy standardu CSTA. Rejestrator w oparciu o informację uzyskaną z centrali oraz o informację o bieżącej konfiguracji urządzenia steruje nagrywaniem rozmów z poszczególnych kanałów.


 

W przypadku integracji pasywnej wyposażenie rejestratora musi w pełni odpowiadać ilości nagrywanych rozmów niezależnie od stopnia wykorzystania linii. Jeżeli chcemy nagrywać rozmowy ze 120 kanałów, konieczne jest wyposażenie rejestratora w ilość kart umożliwiającą nagrywanie rozmów z łącznej liczby 120 kanałów, nawet jeżeli jednocześnie przeprowadzanych jest maksymalnie przykładowo 30 rozmów.

 

Integracja aktywna

Integracja aktywna wymaga wyposażenia centrali w dodatkowe karty traktu, na które centrala będzie przekierowywała sygnał audio z puli nagrywanych kanałów. Rejestrator, na podstawie informacji otrzymywanych z centrali w standardzie CSTA, informuje ją, na którą szczelinę czasową traktu ma ona wystawić sygnał audio z określonego portu. Ze względu na specyfikę rozwiązań układowych w centralach SIEMENS, konieczne jest rezerwowanie dwóch szczelin czasowych dla sygnału audio docierającego do i z nagrywanego portu (oddzielnie wystawiany jest sygnał audio z mikrofonu i ze słuchawki). Przydzielanie szczelin czasowych dla sygnału audio odbywa się dynamicznie, czyli rozmowy z danej linii mogą być wystawiane na różne szczeliny czasowe. Nie ma to praktycznego znaczenia podczas wyszukiwania nagranych rozmów, ze względu ma zastosowany w rejestratorach firmy TRX mechanizm kanałów wirtualnych opisany w dalszej części niniejszego dokumentu.


 

Dzięki integracji aktywnej, podstawowym kryterium, które jest brane przy wyposażaniu rejestratora, jest maksymalna ilość jednocześnie przeprowadzanych rozmów. Dla wspomnianego wyżej przypadku nagrywania rozmów ze 120 linii przy określeniu maksymalnej liczby jednocześnie przeprowadzanych rozmów na 30, konieczne jest wyposażenie rejestratora w jedną kartę traktu. Dla porównania: przy integracji pasywnej, przy założeniu nagrywania 120 linii z traktu, konieczne byłoby zastosowanie 4 kart traktu. Integracja aktywna pozwala ograniczyć koszt wdrożenia systemu nagrywania rozmów w porównaniu z integracją pasywną, o ile istnieją ku temu odpowiednie przesłanki (niewielka zajętość linii).